Press "Enter" to skip to content

เกลือ กับ โรคหลอดเลือดสมอง

การกิน เกลือ มากเกินไปจะ เพิ่มความเสี่ยง ต่อการเป็น โรคหลอดเลือดสมอง

โรค หลอดเลือดสมอง

สมอง

ความดันโลหิตสูง ที่เกิดจากการกิน เกลือ มากเกินไปอาจทำลาย หลอดเลือดที่ไปสู่สมอง

ในระยะแรก อาจทำให้ปริมาณเลือดที่ไปถึง สมอง ลดลง การที่เลือดไปสู่สมองลดลง อาจนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อม (รู้จักกันใน ชื่อภาวะหลอดเลือดสมองเสื่อม)

การที่เลือดไปสู่สมองลดลง เซลล์ในสมองไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นเพราะไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารเพียงพอ การลดความดันโลหิต อาจช่วยบรรเทาปัญหาบางอย่างและลดความเสี่ยงของความเสียหายของหลอดเลือดได้บ้าง

หากคุณยังคงกิน เกลือ มากเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปความเสียหายที่เกิดจากความดันโลหิตสูง อาจรุนแรงจน กระทั่ง หลอดเลือดแดง แตก หรือ อุดตันอย่างสมบูรณ์

หากมี หลอดเลือดแดงแตก หรือ อุดตัน ที่ส่วนสมอง เซลล์ที่สมองก็จะไม่ได้รับเลือด และจะไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่ต้องการและทำให้เซลล์สมองตาย ผลที่ได้คือ คุณจะสูญเสียความสามารถในการทำบางอย่าง ที่สมองส่วนนี้ควบคุมการทำงานอยู่

วิธีที่ดีที่สุด ในการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง คือการหยุดทำให้ เส้นเลือดแดงเสียหาย และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้ คือ การลดความดันโลหิต ของคุณด้วยการ กิน เกลือให้น้อยลง

source : www.bloodpressureuk.org

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของเกลือในร่างกายของคุณโปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง:

ไต หลอดเลือดแดง หัวใจ สมอง

ใส่ความเห็น